Patient Rights & Responsibilities

At Nueva Ecija Doctor’s Hospital Inc., you and your health are our primary concern. As part of our institution we would like you to be informed of your RIGHTS & RESPONSIBILITIES.

Sa Nueva Ecija Doctors’ Hospital Inc., ikaw at ang iyong kalusugan ang aming pangunahing pinahahalagahan, bilang parte ng aming institusyon nais naming mabatid mo ang iyong mga karapatan at responsibilidad.

RIGHTS   (KARAPATAN)

As a patient of Nueva Ecija Doctors’ Hospital Inc., you have the right, consistent with law:

Bilang pasyente ng Nueva Ecija Doctors’ Hospital Inc, ikaw ay may karapatan, naaayon sa batas na:

 1. To be informed of   (Malaman)
  1. Your rights as a patient in a manner and language that you understand.
  2. Ang iyong karapatan bilang pasyente sa wika na iyong naiintindihan.

  3. The names and departments of the doctors and staff who will be involved in your care in the hospital.
  4. Ang mga pangalan at departamento ng manggagamot at kawani na magkakalinga habang ikaw ay nasa ospital.

  5. The nature of your illness, its likely causes manifestations and courses.
  6. Ang uri sanhi at kakahinatnan ng iyong karamdaman.

  7. The treatment proposed to you, its benefits side effects, potential risks and costs.
  8. Ang lahat ng mga pamamaraang gagamitin sa paglunas ng karamdaman mo ang mga benepisyo, posibleng komplikasyon at kaukulang kabayaran nito.

  9. Other treatment options relevant to your condition, including the option to withhold treatment, and the consequences of taking such options.
  10. Ang iba pang alternatibong pamamaraan ng paglunas sa karamdaman mo, kasama ang hindi pagpapagamot at ang magiging resulta nito.

 2. To received medical care that is:
 3. (Makatanggap ng pangangalagang medical na):

  1. Free from discrimination as to ethic origin, religion, gender, disability, sexual orientation and socioeconomic status.
  2. Walang pinipiling lahi, kasarian, kapansanan, oryentasyong seksual o antas ng pamumuhay sa lipunan.

  3. Delivered with respect, consideration and compassion in a clean and safe environment free from unnecessary restraint.
  4. May paggalang, mapag-unawa at ibinibigay sa isang malinis, malaya at ligtas na kapaligiran.

  5. Appropriate to your medical condition and consistent with the terms of your informed consent, your decisions, preferences and values.
  6. Naaayon sa iyong pangangailangang pangkalusugan at kaalinsabay ng inyong pahintulot desisyon at pag-papahalaga.

  7. Given in a timely manner whenever you need it.
  8. Maagap sa iyong pangangailangan.

 4. To be advised of, participate in, or refuse to take part in any medical research; receive full information on the purpose and procedures of the research; and, be assured that your refusal will not compromise your care.
 5. (Mapagpayuhan, makibahagi at tumangging makibahagi sa pananaliksik at magbigay ng kasiguraduhan na ang iyong pagtanggi ay di makaaapekto sa iyong kalusugan. )

 6. To privacy while in the hospital and confidentiality of all information and records and regarding your care.
 7. (Mapangalagaan ang iyong privacy at confidentiality ng mga impormasyon at talaan tungkol sa iyong kalusugan. )

 8. To participate in all decisions about your treatment and discharge from the hospital.
 9. (Makibahagi sa lahat ng mga desisyon tungkol sa iyong pagpapagamot at paglabas sa ospital. )

 10. To complain without fear of reprisals about the care and services you are receiving and to have hospital respond to you.
 11. (Walang takot na mailahad ang mga reklamo ukol sa iyong tinatanggap na pangangalaga at serbisyo at mabigyan ng karampatang tugon ng ospital. )

 12. To authorize those family members and other adults who will given priority to visit consistent with your ability to receive visitors and pertinent hospital policies.
 13. (Mapahintulutan ang pamilya at iba pang tao na bumisita sa iyo nang ayon sa iyong kakayahang tumanggap ng bisita at sa patakaran ng ospital. )

RESPONSIBILITIES   (RESPONSIBILIDAD)

At the same time, as a patient of Nueva Ecija Doctors’ Hospital Inc., you have the following responsibilities:

At gayundin naman, bilang isang pasyente ng NEDHI ikaw ay may tungkulin na:

 1. To provide complete and truthful information about your health, including past illness, hospital stays, surgeries, allergies and use of medicines/other forms of treatment.
 2. Magbigay ng buo at totoong impormasyon hinggil sa iyong kalusugan, kasama na ang gamut na dati at kasalukuyang ginagamit, mga pamamalagi sa ospital at iba pang uri ng pagpapagamot, mga operasyon at mga allergies.

 3. To know the members of your health care team.
 4. Kilalanin ang mga duktor, nars, at iba pang kawani ng ospital na nangangalaga sa iyong kalusugan.

 5. To be involved in the decisions regarding your health care.
 6. Makibahagi sa pagpapasya ukol sa iyong kalusugan.

 7. To ask question regarding the nature of your illness and its management including options, likely outcomes, benefits, risks, and costs.
 8. Magtanong ukol sa tunay na kalagayan ng iyong karamdaman, mga posibleng lunas, komplikasyon, benepisyo at kabayaran.

 9. To ask question whenever you are not sure of the information or instructions given to you.
 10. Magtanong kailanmang hindi malinaw sa iyo ang mga impormasyon o mga dapat gawing itinuro sa iyo.

 11. To tell the health care team if you have problems adhering to the plan of care as agreed upon.
 12. Sabihin sa mga tagapagkalinga kung sakaling may problema ka sa pagsunod sa napagkasunduang plano ng gamutan ng inyong karamdaman.

 13. To follow hospital rules and regulations affecting patients care, safety, and conduct.
 14. Sundin ang mga alituntunin ng ospital tungkol sa pangangalaga, seguridad, at kilos ng mga pasyente.

 15. To be considerate of the rights of other patients, staff, and the hospital including those pertaining to noise control, smoking and visitors.
 16. Isaalang-alang at igalang ang mga karapatan ng ibang pasyente, at mga kawani ng ospital kasama ang mga panuntunang tungkol sa ingay, paninigarilyo, at pagtanggap ng panauhin.

 17. To promptly pay all bills related to your care according to the hospital policies.
 18. Maagap na bayaran ang lahat na hospital bills ayon sa mga patakaran ng ospital.

 19. To recognize the effect of lifestyle on your personal health, and in so doing make responsible decisions in your daily life.
 20. Kilalanin ang iyong mga nakaugalian ay may desisyon sa iyong pamumuhay na may malaking epekto sa iyong kalusugan, bukod pa sa pangangalaga sa iyo.